Haarlem

Vijverpark (Entree Oost)

Common Affairs werkt vanaf 2007 aan de planontwikkeling voor Vijverpark. Door de economische crisis bleek al snel dat de oude plannen met veel gestapelde woningbouw financieel onhaalbaar bleken. In 2012 zijn deze nieuwe uitgangspunten en uitwerkingen verwerkt in het herziene masterplan, waarbij vanaf dat moment het plan werd opgedeeld in twee gebieden: Entree West en Entree Oost. Dit laatste gebied wordt nu Vijverpark genoemd. Bij de herontwikkeling van het Masterplan is gekozen voor een lage woningdichtheid met veel grondgebonden woningen. In 2015 heeft de gemeenteraad het Masterplan voor Vijverpark vastgesteld.

Er is bij de opzet van het masterplan bewust gekozen voor een flexibele aanpak die vrijheid laat om in te spelen op de marktontwikkelingen. Op essentiekaarten zijn afspraken vastgelegd over het openbaar gebied en de gewenste architectonische sfeer, waarbij ruimte wordt geboden voor differentiatie in woningtypologie, prijsklasse en de invulling van het overig programma. De marktpartijen hebben Jos van Eldonk aangesteld als supervisor voor het gebied.

Landschappelijk en stedelijk

Het stedenbouwkundig deelplan wordt gekenmerkt door een kleinschalige structuur met kleine woonstraatjes en hofjes. Het hart van Vijverpark wordt, net als in Entree West, gevormd door de centrale waterpartij als publieke ruimte. In Vijverpark is de waterpartij landschappelijker en groener van karakter dan in Entree West. De wijk krijgt mede hierdoor het karakter van een tuinstad. De bebouwing langs de Schipholweg is sterk stedelijk van karakter. De overgang naar het grondgebonden milieu krijgt vorm in koppelblokken die de overgang maken in schaal. Vijverpark is in hoofdzaak een woongebied. Er wordt een rijke diversiteit in woningtypen en prijscategorieën gerealiseerd in het gebied. Het inrichtingsplan van Vijverpark is gemaakt door Pim Vervuren. In dit deelgebied ontwerpt Common Affairs ook twee appartementengebouwen langs de Schipholweg: O3 en O5.

Ogen op de straat

Alle bouwblokken hebben hun voorkanten en voordeuren rondom. Hierdoor worden zo veel mogelijk ‘ogen’ op de straat gericht waardoor een grote mate van sociale veiligheid ontstaat. Veel geparkeerde auto’s bevinden zich niet op straat maar in de binnenhoven. Het gebied kent door haar structuur van bouwblokken een kleinstedelijke structuur met een heldere scheiding tussen openbaar en privé.


Lieven de Key Penning 2020

In 2020 won Vijverpark de publieksprijs van de Lieven de Key Penning.

Lees er hier meer over.


Projectgegevens

Periode:
2007>heden
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem & Ontwikkelingscombinatie 023
Programma:
ca. 135 appartementen en 255 grondgebonden woningen
Werkzaamheden:
Actualisering masterplan, mediation & financiële optimalisaties stedebouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, essentiekaarten, structuurontwerp en supervisie